صفحه اصلي > پزشکان محب مهر > گوارش > دکتر عمید اشراقی 
دکتر عمید اشراقی
 
 
     

 

دکتر عمید اشراقی 

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ 

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش، ﻛﺒﺪ و آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ 

 

 
           
           
           
 

  سوابق آموزشی :

 

 

- ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﮔﻮارش : داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، 1392

- تخصص بیماری های داخلی : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1388

- پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1381

- کسب رتبه 33 کنکور سراسری سال 1374 در رشته علوم تجربی

 

 
           
           
 

 

 

سوابق علمی - پژوهشی : 

 

 

- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن و ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان :  

"  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي روﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ کننده به

   واحد بیماریهای رماتیسمی بیمارستان قائم مشهد"   

در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان - تابستان 1386

- چاپ مقاله : 

" Metabolic Evaluation in Patient With Nephrolithiasis"

در ژورنال " Advanced Biochemical Research" - 2012

- چاپ مقاله : 

" Disordered Metabolic Evaluation in Renal Stone Recurrence-Data Mining"

در ژورنال " Applied Computer Science & Mathematics" 2011

- طرح پژوهشی بررسی مولکولاراپیدمیولوژی ویروس های نوروتروپیک در بیماران مبتلا به آشالازی 

و غیر مبتلا به آشالازی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی

 

 
           

 

 

آخرین رویداد

اندازه گیری فشارخون و ارائه توصیه های غذائی

زمان : شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 8 الی 11

مکان : کلینیک بیمارستان محب مهر

اطلاعات بیشتر
محب مهر

"بیمارستان محب مهر ، بیمارستانی فوق تخصصی است که در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه، خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب، در محیطی ایمن و مبتنی بر همدلی، احترام، پاسخگویی مهربانانه و بر گرفته از آخرین دستاوردهای علمی ارائه می نماید."

محب مهر هیچ سهامداری ندارد و در سال 1389 جایزه کارآفرین برتر در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است.